« Aktualności

2020-05-12

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszym przedszkolu

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TURAWIE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM.

1.Dziecko do przedszkola może być przyprowadzone tylko zdrowe bez objawów chorobowych: kaszel, katar, gorączka, stan podgorączkowy,  którego domownicy nie są zobowiązani do przebywania na kwarantannie lub w izolacji. Rodzic jest zobowiązany do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

2.Dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, zaopatrzone jest w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 

3.Dzieci przyprowadzane mogą być do przedszkola tylko przez osoby zdrowe.

4.Rodzice podczas przyprowadzania i odbierania dzieci powinni pamiętać o zakrywaniu ust i nosa, zakładaniu rękawiczek, dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu do szatni (w wiatrołapie). Obowiązuje ich także zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.2 metry. Jednocześnie w wiatrołapie może znajdować się jeden rodzic i dziecko.

5.Dziecko, nie zabiera do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 

6.Obowiązuje zakaz przebywania w przedszkolu (poza wiatrołapem) osób trzecich. Rodzic dzwonkiem powiadamia o swoim przybyciu, nie wchodzi do szatni. Przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola: nauczycielce lub pracownikowi pełniącemu funkcję pomocy nauczyciela.

7.Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym 2 razy dziennie. Zaraz po przybyciu do przedszkola w obecności rodzica oraz w połowie dnia. Jeżeli dziecko ma temperaturę powyżej 37 stopni C rodzic natychmiast zabiera je do domu.

8.Dziecko pod opieką pomocy nauczyciela samodzielnie lub z pomocą przebiera się i wchodzi do swojej sali, po wejściu do sali myje ręce zgodnie z instrukcją i wyciera w ręcznik papierowy.

9.Rodzic odbierając dziecko używa dzwonka. Obowiązuje zakaz wejścia do szatni.

10.Nauczyciel, lub pracownik pełniący funkcję pomocy nauczyciela wyprowadza dziecko z sali, pomaga w ubieraniu i odprowadza do czekających rodziców.

 

PROCEDURA PRACY PERSONELU PRZEDSZKOLNEGO Z DZIEĆMI

1.Grupy dzieci są tworzone na podstawie zadeklarowanych przez rodziców godzin przebywania dziecka w przedszkolu. Rodzeństwa pozostają w jednej grupie.

2.Z dziećmi pracuje ogółem 3 nauczycieli i 2 pomoce nauczyciela (woźna oddziałowa i pracownik do prac lekkich), Bezpośrednio z grupą dzieci pracuje zespół 1 nauczyciel i 1 pomoc do dzieci. Zespoły zmieniają się w ramach pracy zmianowej.

4.Naczynia i posiłki z kuchni transportuje do każdej grupy pomoc nauczyciela, nie kontaktuje się z pracownikami kuchni.

5.Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący 1,5 metra.

6. Wyjaśniają dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone

7.Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można dezynfekować.

8.Rejestrują wykonane prace porządkowe, dezynfekowanie powierzchni płaskich w tym blatów w salach, powierzchni dotykowych takich jak klamki,włączniki świateł, uchwytów, poręczy krzeseł,

9.Wykorzystane przybory sportowe należy dezynfekować poza salą zabaw dzieci.

10.Wietrzą salę raz na godzinę.

11.Zwracają uwagę aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po toalecie, po powrocie z ogrodu przedszkolnego. Przypominają zasady właściwego mycia rąk,

12.Unikają większych skupisk dzieci podczas zabaw.

13.Przedszkole jest wyposażone w termometr bezdotykowy do mierzenia temperatury ciała. Należy 2 razy dziennie ( po przyjściu do przedszkola i w połowie dnia )mierzyć temperaturę dzieciom i personelowi. Należy prowadzić monitoring temperatury. W przypadku temperatury powyżej 37 stopni C należy niezwłocznie przejść do izolatki i zastosować procedurę na wypadek zakażenia COVID-19

14.Plac zabaw zostaje odgrodzony, dziecko nie korzysta ze sprzętów do zabaw do momentu jego dezynfekcji. Nauczyciel organizuje zabawy z drugiej strony budynku przedszkolnego.

15.Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.

16.Korzystanie ze zbiorników z wodą tylko pod nadzorem opiekuna.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

1.Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej.

2.Pracownicy i obsługa w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie kornawirusem należy go niezwłocznie usunąć od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4.Osoba ta zostaje umieszczona w odizolowanym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

6.Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

7.Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

8.Podobne postępowanie ma miejsce w przypadku wystąpienia podejrzanych objawów u dziecka przebywającego w przedszkolu.. Zostaje ono odizolowane od grupy, umieszczone w osobnym pomieszczeniu do tego przeznaczonym pod opieką pracownika przedszkola pełniącego funkcję pomocy nauczyciela. Rodzice zostają niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji i natychmiastowym odbiorze dziecka. Jeżeli występują objawy sugerujące zakażenie koronawirusem  (gorączka, kaszel, duszności) należy powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

9.W widocznym miejscu obok telefonu zostaną umieszczone numery telefonów do służb medycznych: 999 lub 112, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej: 604958325, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej: 512082606, Oddziału Chorób Zakaźnych Szpital Wojewódzki w Opolu 774433100.