« Aktualności

2020-05-14

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Publicznego w Turawie

ZARZĄDZENIE NR 4/2020

DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W TURAWIE

Z DNIA 14.05. 2020 r.

W SPRAWIE: WPROWADZENIA PROCEDUR ORGANIZACJI I BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA PO ZAKOŃCZENIU ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PANDEMIĄ (COVID-19) ORAZ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM (COVID-19) U DZIECI I PRACOWNIKÓW

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TURAWIE

Na podstawie:

Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.781)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.780);

Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

                                                                             § 1

I. Wprowadza się warunki organizowania opieki przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu

w Turawie w okresie pandemii Covid 19.

II. Wprowadza się procedury obowiązujące podczas pandemii Covid 19:

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

2. Procedura pracy personelu przedszkolnego z dziećmi .

3. Procedura funkcjonowania sal przedszkolnych i łazienek dzieci .

4. Procedura postępowania w szatni dzieci.

5. Procedura postępowania w Izolatce.

6. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub

zachorowania na COVID-19 u dziecka lub personelu przedszkola.

7. Procedura korzystania z placu zabaw.

8. Procedura postępowania personelu pomocniczego.

9. Procedura postępowania pracowników kuchni.

III. Treść w/w procedur stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia

IV. Wymagane dokumenty( załączniki nr 2).

                                                                             § 2

Pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z warunkami i procedurami oraz

ścisłego ich przestrzegania.

                                                                            § 3

Zapoznać rodziców z warunkami i procedurami poprzez umieszczenie ich na stronie

internetowej przedszkola.

                                                                           § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.05.2020

 

 

 

 

 

 

…..........................................................................

(podpis dyrektora przedszkola)

 

 

 

 

                                                                                                                              Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4 /2020

                                                                                                                                           z dnia 14.05.2020 r.

 

 

 

I. WARUNKI ORGANIZOWANIA OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII COVID 19

1.1 Przedszkole czynne od godziny 6:30 do 16:30

1. 2. Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy przedszkolnej nie może przekraczać

12 dzieci w oddziale ( w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć

liczbę dzieci –nie więcej niż 2) .

1.3. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają te dzieci, których rodzice nie mają możliwości

pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,

służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice wypełniają dokumenty i

oświadczenia.

1.4. Obowiązuje ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami. Rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia podanych wcześniej telefonów kontaktowych matki, ojca dziecka w celu szybkiego kontaktu przedszkola z Rodzicem.

1.5. Wdrożona jest procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub

zachorowania na COVID-19 u dziecka lub personelu przedszkola

1.6. Personel dysponuje środkami osobistymi ochronny ciała: przyłbice, maseczki, rękawiczki, fartuchy – w razie potrzeby

 

II . PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE DZIECIOM

I PRACOWNIKOM W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PRZEDSZKOLA PODCZAS PANDEMII

COVI-19

1.Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkolu

1.1.Dziecko do przedszkola może być przyprowadzone tylko zdrowe bez objawów chorobowych: kaszel, katar, gorączka, stan podgorączkowy, którego domownicy nie są zobowiązani do przebywania na kwarantannie lub w izolacji. Rodzic jest zobowiązany do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

1.2.Dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, zaopatrzone jest w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

1.3.Dzieci przyprowadzane mogą być do przedszkola tylko przez osoby zdrowe.

1.4.Rodzice podczas przyprowadzania i odbierania dzieci powinni pamiętać o zakrywaniu ust i nosa, zakładaniu rękawiczek, dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu do szatni (w wiatrołapie). Obowiązuje ich także zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.2 metry. Jednocześnie w wiatrołapie może znajdować się jeden rodzic i dziecko.

1.5.Dziecko, nie zabiera do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

1.6.Obowiązuje zakaz przebywania w przedszkolu (poza wiatrołapem) osób trzecich.

Rodzic dzwonkiem powiadamia o swoim przybyciu, nie wchodzi do szatni. Przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola: nauczycielce lub pracownikowi pełniącemu funkcję pomocy nauczyciela.

1.7.Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym 2 razy dziennie. Zaraz po przybyciu do przedszkola w obecności rodzica oraz w połowie dnia. Jeżeli dziecko ma temperaturę powyżej 37 stopni C rodzic natychmiast zabiera je do domu.

1.8.Dziecko pod opieką pomocy nauczyciela samodzielnie lub z pomocą przebiera się i wchodzi do swojej sali, po wejściu do sali myje ręce zgodnie z instrukcją i wyciera w ręcznik papierowy.

1. 9.Rodzic odbierając dziecko używa dzwonka. Obowiązuje zakaz wejścia do szatni.

1.10.Nauczyciel, lub pracownik pełniący funkcję pomocy nauczyciela wyprowadza dziecko z sali, pomaga w ubieraniu i odprowadza do czekających rodziców.

2. Procedura pracy personelu przedszkolnego z dziećmi.

2.1.Grupy dzieci są tworzone na podstawie zadeklarowanych przez rodziców godzin przebywania dziecka w przedszkolu. Rodzeństwa pozostają w jednej grupie.

2.2.Z dziećmi pracuje ogółem 3 nauczycieli i 2 pomoce nauczyciela (woźna oddziałowa i pracownik do prac lekkich),

2.3. Bezpośrednio z grupą dzieci pracuje zespół 1 nauczyciel i 1 pomoc do dzieci. Zespoły zmieniają się w ramach pracy zmianowej.

2.4.Naczynia i posiłki z kuchni transportuje do każdej grupy pomoc nauczyciela, nie kontaktuje się z pracownikami kuchni.

2.5.Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący 1,5 metra.

2.6. Wyjaśniają dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone

2.7.Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można dezynfekować.

2.8.Rejestrują wykonane prace porządkowe, dezynfekowanie powierzchni płaskich w tym blatów w salach, powierzchni dotykowych takich jak klamki,włączniki świateł, uchwytów, poręczy krzeseł,

2.9.Wykorzystane przybory sportowe należy dezynfekować poza salą zabaw dzieci.

2.10.Wietrzą salę raz na godzinę.

2.11.Zwracają uwagę aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po toalecie, po powrocie z ogrodu przedszkolnego. Przypominają zasady właściwego mycia rąk,

2.12.Unikają większych skupisk dzieci podczas zabaw.

2.13.Przedszkole jest wyposażone w termometr bezdotykowy do mierzenia temperatury ciała. Należy 2 razy dziennie ( po przyjściu do przedszkola i w połowie dnia )mierzyć temperaturę dzieciom i personelowi. Należy prowadzić monitoring temperatury. W przypadku temperatury powyżej 37 stopni C należy niezwłocznie przejść do izolatki i zastosować procedurę na wypadek zakażenia COVID-19

2.14.Plac zabaw zostaje odgrodzony, dziecko nie korzysta ze sprzętów do zabaw do momentu jego dezynfekcji. Nauczyciel organizuje zabawy z drugiej strony budynku przedszkolnego.

2.15.Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.

2.16.Korzystanie ze zbiorników z wodą tylko pod nadzorem opiekuna

3.Procedura funkcjonowania sal przedszkolnych i łazienek dzieci

3.1.Przedszkole posiada 2 sale przedszkolne. W sali przebywa maksymalnie 12 dzieci, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego może przebywać 2 dzieci więcej. Na każde dziecko i opiekuna musi przypadać min. 4 m kw. powierzchni do zabawy.

3.2.Z sali zabaw usunięte są dywany i zabawki, których nie można dezynfekować.

3.3.Salę należy wietrzyć co 1 godzinę.

3.4.Dzieci nie myją zębów.

3.5.Używają ręczników papierowych.

3.6.Częstotliwość mycia rąk dzieci i personelu: po wejściu do sali, przed śniadaniem, po śniadaniu, po zabawie, po powrocie z placu zabaw,przed obiadem, po obiedzie, przed podwieczorkiem, po podwieczorku, po każdym skorzystaniu z toalety, według potrzeb.

3.7.Dezynfekcja oparć krzeseł, blatów stolików: przed śniadaniem, przed obiadem, przed podwieczorkiem.

Mycie według potrzeb.

3.8.Dezynfekcja zabawek: codziennie płynem do tego przeznaczonym. Proponowane są 3, 4 zestawy zabawek dla grupy.

3.9.Mycie podłóg z użyciem detergentu według potrzeb.

Mycie podłóg z użyciem środka dezynfekującego 1 razy dziennie po wyjściu dzieci.

3.10.Mycie kranów i ubikacji z zastosowaniem detergentów 2 razy dziennie. Dezynfekcja 2 razy dziennie.

4.Procedura postępowania w szatni dzieci

4.1.Przy wejściu do szatni umieszczony zostaje płyn do dezynfekcji rąk, do korzystania przez dorosłych.

4.2.W szatni może przebywać tylko jedna grupa dzieci.

4.3.Należy monitorować prace porządkowe w szatni, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania klamek, kontaktów, szafek 2 razy dziennie.

5. Procedura postępowania w Izolatce.

5.1. Przedszkole ma przygotowaną izolatkę – kancelaria dyrektora (w przypadku pracy dwóch grup) lub pomieszczenie na górze (w przypadku pracy jednej grupy), wyposażona w środki ochrony osobistej, maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk, fartuch ochronny.

5.2.Należy niezwłocznie powiadomić rodzica, w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

5.3.Wdrożona zostaje procedura na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

6. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na

COVID-19 u dziecka lub personelu przedszkola

6.1.Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej.

6.2.Pracownicy i obsługa w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

6.3.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie kornawirusem należy go niezwłocznie usunąć od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

6.4.Osoba ta zostaje umieszczona w odizolowanym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

6.5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

6.6.Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6.7.Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

6.8.Podobne postępowanie ma miejsce w przypadku wystąpienia podejrzanych objawów u dziecka przebywającego w przedszkolu.. Zostaje one odizolowane od grupy, umieszczone w osobnym pomieszczeniu do tego przeznaczonym pod opieką pracownika przedszkola pełniącego funkcję pomocy nauczyciela. Rodzice zostają niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji i natychmiastowym odbiorze dziecka. Jeżeli występują niepokojące objawy świadczące o zakażeniu koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności) należy powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

6.9.W widocznym miejscu obok telefonu zostaną umieszczone numery telefonów do służb medycznych: 999 lub 112, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej: 604958325, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej: 512082606, Oddziału Chorób Zakaźnych Szpital Wojewódzki w Opolu 774433100.

6.10. Wszyscy pracownicy mają obowiązek bieżącego śledzenia informacji GIS i Ministra Zdrowia

dostępnych na odpowiednich stronach WWW

7. Procedura korzystania z placu zabaw

7.1.Część placu zabaw , na której znajdują się elementy drewniane urządzeń do zabawy oraz piaskownica zostaje odgrodzona taśmą. Dzieci bawią się w wydzielonej części ogrodu lub z drugiej strony budynku, na trawie.

7.2.Dezynfekcja sprzętu na placu zabaw odbywa się 2 razy dziennie rano oraz po zakończeniu zabawy przez grupę młodszą.

7.3.Zaleca się częste przebywanie na świeżym powietrzu z zachowaniem ustalonych godzin dla poszczególnych grup:

Grupa dzieci młodszych 10.30-11.30

Grupa dzieci starszych 12.30-14.00

Grupy mogą przebywać w tym samym czasie na świeżym powietrzu pod warunkiem, że każda z grup przebywa z innej strony budynku.

Grupy nie mogą się mieszać.

8. Procedura postępowania personelu pomocniczego

8.1.Intendentka jest odpowiedzialna za zaopatrzenie przedszkola, kuchni. Dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z innymi osobami. Nie kontaktuje się bezpośrednio z dziećmi i personelem przebywającym w salach. Zakupiony towar zostawia na stanowisku obróbki brudnej. Tam usuwa z produktów opakowania, folie, worki. Myje i dezynfekuje blaty. Produkty przenosi do kuchni z zachowaniem środków ostrożności ( przyłbica lub maseczka ).

8.2.Woźna oddziałowa i pracownik do prac lekkich , którym na czas zagrożenia koronawirusem przydzielono funkcje pomocy nauczyciela zajmują się pracami porządkowymi w budynku przedszkolnym. Przede wszystkim sprzątaniem i dezynfekcją sal, toalet, szatni i holu ( wtedy, kiedy nie przebywają w nich dzieci) z uwzględnieniem powierzchni dotykowych i płaskich. Prowadzą monitoring dezynfekcji.

8.3.Pomoc do dzieci, której na czas zagrożenia koronawirusem przydzielono inną funkcję zajmuje się dezynfekcją leżaków, zabawek, dezynfekcją sprzętu sportowego Jeżeli zostanie zakupiony odpowiedni sprzęt dezynfekcją urządzeń służących do zabaw dzieci w ogrodzie przedszkolnym 1 raz dziennie po grupie dzieci młodszych. Prowadzi monitoring dezynfekcji. Nie kontaktuje się bezpośrednio z dziećmi i personelem przebywającym w salach.

8.3.Woźny wykonuje czynności w izolacji od kuchni i personelu opiekującego się dziećmi. Po wejściu do pomieszczeń przedszkolnych każdorazowo dezynfekuje ręce. Dokonuje mycia i dezynfekcji furtki przedszkolnej: 2 razy dziennie przed i po przyjściu dzieci do przedszkola. Jeżeli zostanie zakupiony odpowiedni sprzęt dokonuje dezynfekcji ogrodu przedszkolnego 1 raz dziennie – przed przyjściem dzieci do przedszkola. Prowadzi monitoring dezynfekcji

9. Procedura postępowania pracowników kuchni

9.1.Pracownicy kuchni utrzymują właściwą higienę rąk, higienę kasłania, kichania, zasady bezpieczeństwa żywności, ograniczenie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego. Osoby chore nie mogą pracować w kuchni.

9. 2.Pracownicy przed wejściem do kuchni i rozpoczęciem pracy dokonują zmiany odzieży.

9.3.Pracownicy kuchni muszą myć ręce:

  • przed rozpoczęciem pracy,

  • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona

  • po kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną

  • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami

  • po zakończeniu procedur dezynfekcji, czyszczenia

  • po skorzystaniu z toalety

  • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa

  • po dotykaniu twarzy, oczu, nosa głowy, włosów, uszu

  • po jedzeniu, piciu

  • po kontakcie z pieniędzmi, telefonem

9.4.Stosują maseczki lub przyłbice przy przygotowaniu potraw surowych, nieprzetworzonych.

9.5.Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. 60 stopni lub je wyparzać. Deski drewniane wyparzać na sucho w piekarniku w temp. 200 stopni przez 15 min.

9.6.Mycie i dezynfekcja urządzeń kuchennych, kranów, klamek przed rozpoczęciem procedury przygotowania żywności.

9.7.Monitorowanie czynności mycia i dezynfekcji.

9.8.Nie utrzymują bezpośredniego kontaktu z pozostałych pracowników przedszkola i dostawcami.

 

 

                                                                                                                         Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4 /2020

                                                                                                                                               z dnia 14.05.2020 r.

 

                                                                                 OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą moje dziecko

 

….................................................................................................................

imię i nazwisko dziecka

 

 

1.Nie ma i nie miało kontaktu z osobą zakażoną COVID-19.

 

2.Nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie ani w domowej izolacji.

 

3.Moje dziecko jest zdrowe.

 

4.Mam pełną świadomość zagrożenia jakie niesie za sobą Koronawirus.

Biorę pełną odpowiedzialność za dobrowolne zgłoszenie dziecka do przedszkola.

 

5.Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

 

6.Zobowiązuję się do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego bez objawów chorobowych ( kaszel, katar, temperatura powyżej 37 stopni C ).

 

 

                                                                                                                         …...................................................

                                                                                                                                data i podpis rodziców