« Aktualności

2020-08-27

Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Turawie od 1 września 2021r

Aktualizacja procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Turawie  w stanie zagrożenia epidemicznego – obowiązuje od 1 września 2021 r. 

przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 i 1337).

I. WARUNKI ORGANIZOWANIA OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII COVID 19

1. Organizacja pracy przedszkola

1.1 Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do 16:30. W godz. 6.30 – 8.00  i 15.30 - 16.30 dzieci przebywają w grupie łączonej.

1.2. Do każdej grupy uczęszcza 25 dzieci.

1.3. Jedna grupa dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Sala na I piętrze jest do dyspozycji dzieci z grupy młodszej. Sala na parterze jest do dyspozycji dzieci z grupy starszej.

1.4 Do grupy, w miarę możliwości organizacyjnych,  przyporządkowani są ci sami  opiekunowie.

1.5  W sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować lub wyprać.

1.6 Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów ani zabawek.

1.7 Sale będą wietrzone co godzinę, a  dodatkowo po zakończeniu pracy oddziału będą  używane Lampy UVC.

1.8 Plac zabaw zostaje odgrodzony, dziecko nie korzysta ze sprzętów do zabaw do momentu jego dezynfekcji .

2.Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkolu

2.1.Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. kaszel, katar, gorączka, stan podgorączkowy.  Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka, którego domownicy przebywają na kwarantannie lub izolacji. Rodzic jest zobowiązany do przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

2.2.Dzieci przyprowadzane/odbierane mogą być tylko przez osoby zdrowe.

2.3.Rodzice podczas przyprowadzania i odbierania dzieci powinni pamiętać o zakrywaniu ust i nosa,  dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu do szatni (w wiatrołapie). Obowiązuje ich także zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszącego min. 1,5 m. Jednocześnie w wiatrołapie może znajdować się jeden rodzic i dziecko.

2.4.Obowiązuje zakaz przebywania w przedszkolu (poza wiatrołapem) osób trzecich.

2.5 Rodzic dzwonkiem powiadamia o swoim przybyciu, nie wchodzi do szatni. Przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola pełniącemu dyżur w szatni, bądź czeka na dziecko w wiatrołapie. Dopuszczalna jest sytuacja, że rodzic wejdzie do szatni z dzieckiem lub po dziecko. Decyduje o tym nauczyciel lub osoba dyżurująca w szatni. Należy przestrzegać zasady dystansu spolecznego wynoszącego 1,5 m.i zasad środków ostrożności (dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa). 

2.6 Rodzice dzieci będących w okresie adaptacji, za zgodą dyrektora mogą przez pewien czas przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (dystans społeczny 1,5 m., dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa)

2.7.Dziecko po wejściu do swojej sali  myje ręce zgodnie z instrukcją i wyciera w ręcznik papierowy.3. Procedura pracy personelu przedszkolnego z dziećmi.

3.1. Bezpośrednio z grupą dzieci pracuje zespół 1 nauczyciel i 1 woźna oddziałowa/robotnik do prac lekkich, w grupie młodszej dodatkowo  trzecia osoba, pomoc nauczyciela. Zespoły zmieniają się w ramach pracy zmianowej.

3.2. W miarę możliwości personel kuchenny nie powinien się kontaktować z dziećmi oraz personelem opiekujacym się dziećmi.

3.3.Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący 1,5 metra.

3.4. Wyjaśniają dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.

3.5.Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można dezynfekować.

3.6.Rejestrują wykonane prace porządkowe, dezynfekowanie powierzchni płaskich w tym blatów w salach,powierzchni dotykowych takich jak klamki,włączniki świateł, uchwytów, poręczy krzeseł,

3.7.Wykorzystane zabawki i przybory sportowe należy dezynfekować poza salą zabaw dzieci

3.8.Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po toalecie, po powrocie z ogrodu przedszkolnego. Przypominają zasady właściwego mycia rąk,

3.9.Unikają większych skupisk dzieci podczas zabaw.

3.10 Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

3.11. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby (kaszel, gorączka, stan podgorączkowy) należy odizlować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania z placówki. Należy zastosować procedurę na wypadek zakażenia COVID-19.

3.12. Można organizować  wyjście poza teren przedszkola - spacer.

3.13.Korzystanie ze zbiorników z wodą tylko pod nadzorem opiekuna.

4. Procedura funkcjonowania sal przedszkolnych i łazienek dzieci

4.1.Przedszkole posiada 2 sale zabaw. W każdej sali może przebywać 25 dzieci. Zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 25.08.2020r powierzchnia przypadajaca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5m2.

4.2.Z sali zabaw usunięte są  zabawki, których nie można dezynfekować.

4.3 W salach oprócz płynów do dezynfekcji zastosowane są również  Lampy UVC, które są włączane po zakończeniu pracy przedszkola.

4.4.Sale są wietrzone co 1 godzinę.

4.5.Dzieci nie myją zębów.

4.6.Używają ręczników papierowych.

4.7.Częstotliwość mycia rąk dzieci i personelu: po wejściu do sali, przed śniadaniem, po śniadaniu, po zabawie, po powrocie z placu zabaw, przed obiadem, po obiedzie, przed podwieczorkiem, po podwieczorku, po każdym skorzystaniu z toalety, według potrzeb.

4.8.Dezynfekcja oparć krzeseł, blatów stolików: conajmniej raz dziennie. Mycie według potrzeb.

4.9.Dezynfekcja zabawek: codziennie płynem do tego przeznaczonym. Proponowane są 3, 4 zestawy zabawek dla grupy.

4.10.Mycie podłóg z użyciem detergentu według potrzeb. Mycie podłóg z użyciem środka dezynfekującego 1 raz dziennie po wyjściu dzieci.

4.11.Mycie kranów i ubikacji z zastosowaniem detergentów 2 razy dziennie. Dezynfekcja conajmniej 1 raz dziennie.

5. Procedura postępowania w szatni dzieci

5.1.Przy wejściu do szatni umieszczony zostaje płyn do dezynfekcji rąk, do korzystania przez dorosłych.

5.2.W szatni może przebywać tylko jedna grupa dzieci.

5.3.Należy monitorować prace porządkowe w szatni, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania klamek, kontaktów, szafek conajmniej 1 raz dziennie.

6. Procedura postępowania w Izolatce.

6.1. Przedszkole ma przygotowaną izolatkę – kancelaria dyrektora, (rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk, fartuch ochronny).

6.2.Po umieszczeniu dziecka w izolatce należy niezwłocznie powiadomić rodzica, w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

6.3.Wdrożona zostaje procedura na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

7. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 
COVID-19 u dziecka lub personelu przedszkola

7.1.Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej.

7.2.Pracownicy,  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

7.3.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie kornawirusem należy go niezwłocznie odsunąć od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

7.4.Osoba ta zostaje umieszczona w odizolowanym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

7.5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

7.6.Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

7.7.Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

7.8.Podobne postępowanie ma miejsce w przypadku wystąpienia podejrzanych objawów u dziecka przebywającego w przedszkolu.. Zostaje one odizolowane od grupy, umieszczone w osobnym pomieszczeniu do tego przeznaczonym pod opieką pracownika przedszkola pełniącego funkcję pomocy nauczyciela. Rodzice zostają niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji i natychmiastowym odbiorze dziecka. Jeżeli występują niepokojące objawy świadczące o zakażeniu koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności) należy powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

7.9.W widocznym miejscu obok telefonu są umieszczone numery telefonów do służb medycznych: 999 lub
112, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej: 604958325, Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej: 512082606, Oddziału Chorób Zakaźnych Szpital Wojewódzki w Opolu 774433100.

7.10. Wszyscy pracownicy mają obowiązek bieżącego śledzenia informacji GIS i Ministra Zdrowia dostępnych na odpowiednich stronach WWW

8. Procedura korzystania z placu zabaw

8.1.Część placu zabaw , w tym  piaskownica zostaje odgrodzona taśmą. Dzieci bawią się w wydzielonej części ogrodu lub z drugiej strony budynku, na trawie.

8.2.Dezynfekcja sprzętu na placu zabaw odbywa się dziennie rano  przed rozpoczęciem zabaw przez dzieci.

8.3.Zaleca się częste przebywanie na świeżym powietrzu.

Grupy mogą przebywać w tym samym czasie w ogrodzie przedszkolnym pod warunkiem, że każda z grup przebywa z innej strony budynku. Grupy nie mogą się mieszać.

9. Procedura postępowania personelu pomocniczego

9.1.Intendentka jest odpowiedzialna za zaopatrzenie przedszkola, kuchni. Dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z innymi osobami. W miarę możliwości nie kontaktuje się bezpośrednio z dziećmi i personelem opiekującym się dziećmi.  Zakupiony towar zostawia na stanowisku obróbki brudnej. Tam usuwa z produktów opakowania, folie, worki. Myje i dezynfekuje blaty. Produkty przenosi do kuchni z zachowaniem środków ostrożności ( przyłbica lub maseczka ).

9.2 Pełni dyżur przy otwieraniu drzwi z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (dezynfekcja rąk, osłona ust, nosa)

9.3.Woźna oddziałowa i pracownik do prac lekkich  zajmują się pracami porządkowymi w budynku przedszkolnym, dezynfekcją zabawek i sprzętu sportowego oraz pomagają nauczycielom w opiece nad dziećmi. Prowadzą monitoring dezynfekcji. Po zakończeniu pracy oddziałów włączają lampy UVC w sali zabaw na parterze, w sali zabaw i holu na piętrze. 

9.4.Pomoc do dzieci, pomaga nauczycielce grupy młodszej  w opiece nad dziećmi oraz zajmuje się  dezynfekcją zabawek, sprzętu sportowego. Prowadzi monitoring dezynfekcji.

9.5 Woźny wykonuje czynności w izolacji od kuchni i personelu opiekującego się dziećmi. Po wejściu do pomieszczeń przedszkolnych każdorazowo dezynfekuje ręce. Dokonuje mycia i dezynfekcji furtki przedszkolnej: 2 razy dziennie przed i po przyjściu dzieci do przedszkola. Usuwa lampy UVC z pomieszczeń. Dokonuje dezynfekcji ogrodu przedszkolnego raz dziennie, rano – przed rozpoczęciem zabaw przez dzieci na placu przedszkolnym. Prowadzi monitoring  dezynfekcji.

10. Procedura postępowania pracowników kuchni

10.1.Pracownicy kuchni utrzymują właściwą higienę rąk, higienę kasłania, kichania, zasady bezpieczeństwa żywności, ograniczenie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego. Osoby chore nie mogą pracować w kuchni.

10.2.Pracownicy przed wejściem do kuchni i rozpoczęciem pracy zakladają fartuchy ochronne.

10.3.Pracownicy kuchni muszą myć ręce:
– przed rozpoczęciem pracy,
– przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona
– po kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną
– po zajmowaniu się odpadami, śmieciami
– po zakończeniu procedur dezynfekcji, czyszczenia
– po skorzystaniu z toalety
– po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa
– po dotykaniu twarzy, oczu, nosa, głowy, włosów, uszu
– po jedzeniu, piciu
– po kontakcie z pieniędzmi, telefonem

10.4.Stosują maseczki lub przyłbice przy przygotowaniu potraw surowych, nieprzetworzonych.

10.5 Nie powinni utrzymywać bezpośredniego kontaktu z pozostałymi pracownikami przedszkola i dostawcami.

10.6.Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. 60 stopni lub je wyparzać. Deski drewniane wyparzać na sucho w piekarniku w temp. 200 stopni przez 15 min.

10.7. Urządzenia kuchenne, krany, klamki należy myć i dezynfekować  przed rozpoczęciem procedury przygotowania żywności.

10.8.Czynności mycia i dezynfekcji należy monitorować.