Koncepcja Pracy Przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W TURAWIE

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia  31 siepania 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.2017 poz. 1658).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2017r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polski oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2017 poz.1655).
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym  (Dz. U. z 2017r. poz. 1627).

 

 

 

 

Charakterystyka placówki

 

 1. Publiczne Przedszkole w Turawie mieści się w starym, przedwojennym budynku, adoptowanym na potrzeby przedszkola. Usytuowane jest w pobliżu lasu, z dala od głównej ulicy. Sąsiaduje z budynkiem Szkoły Podstawowej. Placówka posiada duży ogród z placem zabaw wyposażonym w piaskownicę, huśtawki, karuzelę i inne urządzenia pozwalające na urozmaicenie  zabaw na świeżym powietrzu. W latach 2005 – 2010 została przeprowadzona gruntowna modernizacja budynku i placu zabaw.

Obecnie budynek wraz z kuchnią i zapleczem spełniają wymagania dotyczące funkcjonowania placówki oświatowej. Przedszkole systematycznie doposażone jest niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt multimedialny. Stopniowo przeprowadzane są remonty podnoszące standard placówki.

 1. Przedszkole jest placówką publiczną, dwuoddziałową, funkcjonującą w godzinach od 6:30 do 16:30. Placówka prowadzi działalność wychowawczo – dydaktyczną  i opiekuńczą. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w oparciu o regulamin i na zasadach powszechnej dostępności. Do placówki może uczęszczać 50 dzieci, które są podzielone na dwie grupy w zbliżonym wieku, po 25 dzieci w każdej grupie. Jeden z oddziałów funkcjonuje od 6:30 do 16:30, drugi od 8:00 do 15:30. W godzinach pracy przedszkola odbywają się zajęcia planowe, inspirowane przez nauczycieli oraz z inicjatywy dzieci. W przedszkolu realizowane są zajęcia z języka angielskiego,  języka  mniejszości narodowej niemieckiej oraz zajęcia z katechezy. W placówce prowadzone są w zależności od potrzeb, zajęcia z terapii logopedycznej, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.  
 2. Placówka zatrudnia 8 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego, neurologopedię, katechetę, nauczyciela języka angielskiego i nauczyciela mniejszości narodowej niemieckiej. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i z dzieckiem upośledzonym umysłowo. Nauczyciele posiadają również uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej. Kadra pedagogiczna systematycznie doskonali swoją wiedzę i umiejętności korzystając z różnych form doskonalenia zawodowego.

 

 

 

Wizja przedszkola

 

 • Przedszkole otacza dziecko miłością, akceptacją i bezpieczeństwem.
 • Jest miejscem radosnej zabawy oraz inspiracją do poznawania świata.
 • Zapewnia wszechstronny rozwój i osiąganie sukcesów w szkole.

 

Misja  przedszkola

 

 • Akceptujemy dzieci takimi jakimi są, pozwalamy im na indywidualny rozwój.
 • Budujemy u dzieci system wartości, pokazując im co jest dobre, a co złe,
 • Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci, nie ograniczając ich dziecięcej swobody poznawania świata,
 • Doskonalimy swój warsztat pracy, wiedzę i umiejętności oraz podnosimy kwalifikacje zawodowe.
 • Emanujemy empatią, ciepłem i rodzinną atmosferą.
 • Funkcjonujemy zgodnie z podstawą programową, statutem przedszkola, prawami oświatowymi.
 • Gwarantujemy dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz życzliwy personel pomocniczy,
 • Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki
 • Inspirujemy dzieci do samodzielności i aktywności.
 • Jesteśmy zawsze otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.
 • Kształtujemy u dzieci poczucie własnej wartości i wyjątkowości.
 • Lubimy twórczo i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej.
 • Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.
 • Mamy ładne i przestronne pomieszczenia, atrakcyjny plac zabaw oraz bogate pomoce dydaktyczne.
 • Nawiązujemy współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami.
 • Organizujemy atrakcyjne wycieczki, festyny rodzinne, imprezy okolicznościowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Pozyskujemy rodziców do działań na rzecz przedszkola.
 • Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.
 • Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.
 • Tworzymy podstawy do rozwijania nawyków zdrowotnych, ekologicznych, społecznych, kulturalnych.
 • Uwzględniamy w naszej pracy tradycje lokalne i regionalne.
 • Wspomagamy dzieci i rodziców w sytuacjach trudnych, organizujemy pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 • Zapewniamy dzieciom dobry start w szkole oraz śledzimy ich dalsze losy.  

 

Cele

 • wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się,
 • umożliwienie dziecku odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna,
 • wsparcie dziecka w osiągnięciu dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania

 • wsparcie wielokierunkowej aktywności dziecka w trakcie nabywania doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju,
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, aktywności podnoszącej poziom integracji sensorycznej,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,
 • przygotowani do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, oraz dbanie o zdrowie psychiczne,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną.
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiający poznanie wartości odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • systematyczne wspieranie rozwoju dziecka prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • organizacja zajęć umożliwiających dziecku poznanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

            Opracowana Koncepcja Pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, rozwoju jego aktywności twórczej. Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo – dydaktyczne, które stanowią integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

Należą do nich:

 • Statut Przedszkola
 • Program Wychowawczy
 • Program adaptacyjny
 • Program „Czyste Powietrze wokół nas”  - ogólnopolska kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców
 • Roczny Plan Pracy
 • Program Wychowania Przedszkolnego zgodny z podstawą programową i wpisany  do przedszkolnego rejestru programów.

Programy własne:

 • „Lubimy czytać” – program rozwijający zainteresowania czytelnicze, wykorzystujący elementy odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak.
 • „Dbam o higienę swoja i otoczenia , wiem jak zdrowo się odżywiać” – program promujący zdrowy i aktywny  styl życia.
 • „Ruch to zdrowie”- program zachęcający  do aktywności fizycznej i rozwijający sprawność fizyczną dzieci,
 • „Bezpieczny przedszkolak na cztery pory roku” – program promujący  bezpieczeństwo dziecka  w przedszkolu, w domu i na drodze.
 • „Multimedialne zabawy logopedyczne – program opracowany i wykorzystywany przez logopedę.

            Koncepcja Pracy Przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 

Języki obce w przedszkolu

 

W naszym przedszkolu organizowane są również zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i z języka mniejszości narodowej niemieckiej [na wniosek rodzica (opiekuna prawnego dziecka)]. Zajęcia te prowadzone są kilka razy w tygodniu zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Staramy się aranżować sytuacje sprzyjające rozwijaniu zainteresowań dziecka językiem obcym oraz ułatwiamy poznawanie innych kultur. Tworzymy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Dokładamy wszelkich starań, by przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym odbywało się przede wszystkim w naturalnej dla dzieci w tym wieku formie – w formie zabawy, a treści i polecenia wydawane w języku obcym były dostosowane do wieku, możliwości i poziomu rozwojowego wychowanków. Dbamy o to, by zajęcia odbywały się miłej i przyjaznej atmosferze, ponieważ to już w przedszkolu tworzy się podstawy i motywację do przyszłej nauki języków.

 

Nowatorskie metody nauczania w pracy przedszkola

 

W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują następujące metody: Pedagogika Zabawy, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Improwizacje Ruchowe R. Labana, Klanza, Aktywne Słuchanie Muzyki Batti Strauss, Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej, Odimienna Metoda Nauki Czytania i Pisania Ireny Majchrzak, Muzykoterapia, Treningi Relaksacyjne, Lekcje Ciszy Marii Monteussori, Drama, Zabawy Badawcze, Techniki Twórczego Myślenia, metoda Gruszczyk – Kolczyńskiej, metoda Dennisona, metoda Knill, metody logopedyczne, metoda projektów.

            Nauczyciele tworzą i realizują projekty oraz innowacje pedagogiczne. Zajęcia edukacyjne odbywają się także poza terenem przedszkola, dzieci uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, spacerach, wycieczkach, przedstawieniach teatralnych.

            Przedszkole bierze udział w akcjach organizowanych na terenie gminy Turawa, w akcjach ogólnopolskich, akcjach charytatywnych na rzecz Fundacji Azyl Nadziei, akcjach na rzecz środowiska naturalnego: zbiórce baterii, szkła, makulatury, Sprzątaniu Świata.

            Działania nowatorskie podejmowane przez nauczycieli są analizowane, wzbogacane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb dzieci. Pozwalają dzieciom na pełną swobodę działań, rozwijają zdolności, talenty i myślenie twórcze.

 

Model  absolwenta przedszkola

 

Absolwent naszego przedszkola jest:

 • Twórczy, radosny i ciekawy świata
 • otwarty na nowe doświadczenia
 • ma poczucie własnej wartości
 • umie współdziałać w zespole
 • eksperymentuje
 • umie słuchać siebie i innych.
 • Uczciwy i prawdomówny
 • życzliwy i koleżeński
 • szczery
 • wrażliwy i opiekuńczy
 • szanuje własność swoją i innych.
 • Odpowiedzialny i obowiązkowy
 • zna i stosuje prawa i obowiązki wynikające z roli dziecka w przedszkolu i w rodzinie
 • jest odpowiedzialny za własne postępowanie
 • rozumie innych
 • dba o higienę swoją i środowiska
 • unika zagrożeń.
 • Kulturalny i tolerancyjny
 • zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach
 • nie używa słów obraźliwych i wulgarnych
 • szanuje ludzi niepełnosprawnych starając się nie urazić ich swym zachowaniem
 • okazuje szacunek do symboli narodowych i religijnych.
 • Samodzielny i zaradny
 • planuje swoje działania
 • potrafi korzystać ze swojej wiedzy
 • jest samodzielny w codziennych czynnościach.
 • Krytyczny wobec siebie i innych
 • potrafi ocenić różne sytuacje i adekwatnie się do nich zachować
 • rozumie konsekwencje swojego postępowania
 • odróżnia fikcję od świata realnego
 • nie jest obojętny wobec niewłaściwych zachowań rówieśników, stara się kulturalnie zwracać im uwagę.