Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA STARSZA

Maj

 

1.Poznajemy Polskę.

 

2.Nasze książki.

 

3.Na łące.

 

4.Nasza rodzina.

 

 

Cele ogólne:

 

1.Kształtowanie postaw społecznych, empatii i zrozumienia.

2.Odróżnianie dobra od zła.

3.Rozwijanie zainteresowań i wiedzy przyrodniczej.

4.Rozwijanie zachowań proekologicznych.

5.Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny.

6.Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, utrwalenie symboli narodowych.

7.Poznanie najważniejszych miast i regionów Polski.

8.Nazywanie własnych emocji i wyrażanie ich w różnych formach aktywności.

9.Rozwijanie zainteresowań czytaniem.

10.Interesowanie się pisaniem.

11.Interesowanie się sztuką.

12.Interesowanie się książkami.

13.Zabawy badawcze.

14.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.

15.Uważne słuchanie i spostrzeganie.

16.Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.

17.Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.

18.Doskonalenie percepcji słuchowej.

19.Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.

20.Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.

21.Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się - doskonalenie kompetencji językowych.

22.Czytanie globalne wyrazów.

23.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów oraz zdań.

24.Aktywne uczestniczenie w życiu grupy.

25.Poznanie liter: Ff, Ww, Łł, Zz.

26.Rozwijanie talentów artystycznych.

27.Słuchanie i śpiewanie piosenek, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, interpretowanie utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.

28.Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.