Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA STARSZA


WRZESIEŃ

TEMATYKA
1.W przedszkolu.
2.Moja miejscowość.
3.Ja, Ty i środowisko.
4.Dary jesieni.


CELE

1.Poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych.

2.Integracja grupy, doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

3.Dostrzeganie i respektowanie potrzeb innych, określanie własnych potrzeb.

4.Wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej.

5.Poznanie zasad poruszania się po drodze, zapoznanie ze znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną.

6.Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się.

7.Utrwalenie numerów telefonów alarmowych. Utrwalanie adresu zamieszkania.

8.Poznanie zasad prawidłowego odżywiania się.

9.Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

10.Rozwijanie przynależności do własnego miejsca zamieszkania.

11.Wzbogacanie wiedzy o sobie i swoich najbliższych

12.Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

13.Rozwijanie percepcji wzrokowej i orientacji w przestrzeni.

14.Orientowanie się w schemacie własnego ciała.

15.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.

16.Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.

17.Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.

18.Doskonalenie percepcji słuchowej.

19.Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.

20.Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach ruchowych.

21.Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się - doskonalenie kompetencji językowych.

22.Czytanie globalne wyrazów.

23.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

24.Poznanie litery Oo.

25.Rozwijanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego.

26.Słuchanie i śpiewanie piosenek, rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

27.Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.

28.Poznanie i obserwowanie zjawisk w przyrodzie jesienią