Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA STARSZA

 

Październik

1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
2. Jesienią w parku.
3. Jesienią w lesie.
4. Przygotowania do zimy.

 

Cele ogólne:

 

1.Integracja grupy, doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

2.Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej.

3.Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, próby formułowania wniosków.

4.Poszerzanie wiedzy przyrodniczej, poznawanie drzew liściastych.

5.Poznanie i obserwowanie zjawisk w przyrodzie jesienią.

6.Rozwijanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego.

7.Poznanie zwierząt żyjących w lesie i w parku, przejawianie wobec nich życzliwości i troski.

8.Zna i stosuje się do zasad ochrony przyrody, jest świadomy roli przyrody w życiu człowieka.

8.Poznanie zasad prawidłowego odżywiania się.

9.Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

10.Porozumiewanie się z otoczeniem za pomocą werbalnych i poza werbalnych środków wyrazu.

11.Porządkowanie elementów według ich rosnącej i malejącej liczby.

12.Posługiwanie się pojęciami: najwięcej, najmniej.

13.Tworzenie i kontynuowanie rytmów.

14.Mierzenie długości.

15.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.

16.Tworzenie zbiorów według cech jakościowych.

16.Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.

17.Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.

18.Doskonalenie percepcji słuchowej.

19.Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.

20.Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.

21.Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się - doskonalenie kompetencji językowych.

22.Czytanie globalne wyrazów.

23.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów oraz zdań.

24.Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych.

24.Poznanie litery Aa, Ll, Mm.

25.Słuchanie tekstów literackich.

26.Słuchanie i śpiewanie piosenek, rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

27.Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami, wykorzystanie materiałów przyrodniczych.