Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA STARSZA

Tematyka:

1. W świecie wyobraźni
2. Mała i duża ojczyzna
3. Przygotowania do zimy
4. Nasze ciało

Nasze ważne dni: 

1. Dzień zdrowego śniadania
2. 11 listopada Święto niepodległości
3. Spektakt teatru "Maska"
4. Andrzejki


Cele na listopad :

1.Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych..
2.Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej.
3.Rozwijanie samodzielności.
4.Kształtowanie wrażliwości sensorycznej.
5.Obserwowanie zjawisk w przyrodzie jesienią.
6.Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, utrwalenie i poszanowanie symboli narodowych.
7.Poznanie ważnych miejsc na mapie Polski.
8.Dzielenie się wrażeniami z odbioru różnych dzieł sztuki.
9.Rozwijanie zainteresowań czytaniem.
10.Porozumiewanie się z otoczeniem za pomocą werbalnych i poza werbalnych środków wyrazu.
11.Porządkowanie elementów według ich rosnącej i malejącej liczby.
12.Posługiwanie się pojęciami: najwięcej, najmniej.
13.Tworzenie i kontynuowanie rytmów.
14.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.
15.Tworzenie zbiorów według cech jakościowych.
16.Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.
17.Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.
18.Doskonalenie percepcji słuchowej.
19.Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.
20.Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.
21.Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się - doskonalenie kompetencji językowych.
22.Czytanie globalne wyrazów.
23.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów oraz zdań.
24.Poznanie liter: Tt,Mm,Dd,Yy.
25.Słuchanie tekstów literackich.
26.Słuchanie i śpiewanie piosenek, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, interpretowanie utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.
27.Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami, wykorzystanie materiałów przyrodniczych, kształtowanie umiejętności improwizacji plastycznej.