Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA STARSZA

Listopad

1.Jesienna muzyka.
2.Polska - moja ojczyzna.
3.Mali artyści.
4.Ciepło i miło.

Cele ogólne:

 

1Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych..

2.Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej.

3.Rozwijanie samodzielności.

4.Kształtowanie wrażliwości sensorycznej.

5.Obserwowanie zjawisk w przyrodzie jesienią.

6.Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, utrwalenie i poszanowanie symboli narodowych.

7.Poznanie ważnych miejsc na mapie Polski.

8.Dzielenie się wrażeniami z odbioru różnych dzieł sztuki.

9.Rozwijanie zainteresowań czytaniem.

10.Porozumiewanie się z otoczeniem za pomocą werbalnych i poza werbalnych środków wyrazu.

11.Porządkowanie elementów według ich rosnącej i malejącej liczby.

12.Posługiwanie się pojęciami: najwięcej, najmniej.

13.Tworzenie i kontynuowanie rytmów.

14.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.

15.Tworzenie zbiorów według cech jakościowych.

16.Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.

17.Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.

18.Doskonalenie percepcji słuchowej.

19.Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.

20.Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.

21.Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się - doskonalenie kompetencji językowych.

22.Czytanie globalne wyrazów.

23.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów oraz zdań.

24.Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych.

25.Poznanie liter: Ee, Tt, Dd, Ii.

26.Słuchanie tekstów literackich.

27.Słuchanie i śpiewanie piosenek, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, interpretowanie utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.

28.Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami, wykorzystanie materiałów przyrodniczych, kształtowanie umiejętności improwizacji plastycznej.