Tematyka zajęć, piosenki i wierszyki - GRUPA STARSZA

TEMATYKA:

1.Mikołaj
2.Święta Bożego Narodzenia


 

Cele ogólne:

 

1Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych..

2.Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej.

3.Rozwijanie samodzielności.

4.Kształtowanie wrażliwości sensorycznej.

5.Poznanie tradycji związanych z Mikołajem oraz Świętami Bożego Narodzenia.

6.Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny oraz społeczności lokalnej.

7.Odgrywa role w przedstawieniach muzycznych i teatralnych.

8.Nazywanie własnych emocji i wyrażanie ich w różnych formach aktywności.

9.Rozwijanie zainteresowań czytaniem.

10.Interesuje się czytaniem i pisaniem.

11.Rozumie rytmiczną organizację w czasie i przestrzeni.

12.Posługiwanie się pojęciami: najwięcej, najmniej.

13.Szacuje liczebność, miarę i masę.

14.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.

15.Uważnie słucha i spostrzega.

16.Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej.

17.Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.

18.Doskonalenie percepcji słuchowej.

19.Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki.

20.Czynne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.

21.Rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się - doskonalenie kompetencji językowych.

22.Czytanie globalne wyrazów.

23.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów oraz zdań.

24.Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych.

25.Poznanie liter: Kk, Uu.

26.Słuchanie tekstów literackich.

27.Słuchanie i śpiewanie piosenek, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, interpretowanie utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.

28.Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.