Pomiń nawigację

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Publicznego w Turawie na lata 2022-2027

Naszym celem jest tworzenie przedszkola, które wyposaży dzieci w wiedzę, umiejętności i postawy. Rozwinie ich kreatywność, inicjatywę, umiejętność rozwiązywania problemów, oceny ryzyka, podejmowania trafnych decyzji, konstruktywnego kierowania emocjami. W którym nauczyciel to dobry pedagog i zarazem coach. Naszym priorytetem jest tworzenie miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla dzieci, rodziców i pracowników.

Misja przedszkola

Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im dać też czas na chodzenie.

Friedrich Wilhelm Froebel

Przedszkole to miejsce, które zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.
Przedszkole rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija zainteresowania, talenty, indywidualne możliwości dzieci.
Przedszkole tworzy bezpieczne warunki do zabawy i nauki.
Przedszkole to także miejsce gdzie dziecko kształtuje swoje postawy moralne, uczy się odróżniać dobro od zła.
Przedszkole rozwija umiejętności społeczne, promuje zdrowy styl życia, zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
Przedszkole wspiera także działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
Przedszkole wspiera wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości.
Przedszkole rozwija samoakceptację, odwagę, wiarę we własne możliwości.
Przedszkole umożliwia osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wizja przedszkola

Niech dzieci będą wolne.
Zachęcaj ich do biegania na zewnątrz, gdy pada deszcz.
Niech zdejmą buty, gdy znajdują kałużę wody.
A gdy trawa łąk będzie mokra od rosy,
niech biegną i depczą ją bosymi stopami.
Niech odpoczywają spokojnie, gdy drzewo
zaprasza ich do spania w swoim cieniu.
Niech krzyczą i śmieją się, gdy słońce obudzi ich rano.

Maria Montessori

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych wychowanków, specyfiki pracy przedszkola, oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego.

Cele przedszkola

 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom
 • Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka
 • Akceptacja i poszanowanie praw dziecka
 • Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • Partnerska współpraca z rodzicami
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Promocja placówki

Priorytety na najbliższe lata

 • Tworzenie placówki otwartej, bezpiecznej i przyjaznej dla dzieci, rodziców i pracowników.
 • Rozwijanie bazy i oferty przedszkola w zakresie rozwoju aktywności ruchowej, integracji sensorycznej.
 • Promowanie zdrowego stylu życia, aktywnej postawy wobec własnego zdrowia oraz zachowań proekologicznych.
 • Rozwijanie aktywności dzieci w nabywaniu wiadomości, umiejętności,postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 • Indywidualne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka.
 • Systematyczne podnoszenie jakość pracy przedszkola poprzez doskonalenie kadry, stosowanie aktywnych metod w pracy z dziećmi, udział w nowatorskich programach i projektach, opracowywanie własnych.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, którzy współdecydują i uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz przedszkola.Tworzenie przedszkola, które jest rozpoznawalne w lokalnym środowisku ze względu na jakość edukacji i ciekawą ofertę dla dzieci.

Absolwent przedszkola

 • Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole.
 • Jest samodzielny w działaniu i podejmowaniu decyzji, podejmuje trafne decyzje.
 • Troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Przestrzega zasad współżycia w grupie, jest otwarty na potrzeby innych ludzi.
 • Posiada umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego.
 • Śmiało wyraża swoje opinie, w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi.
 • Jest kreatywny, wykazuje inicjatywę.
 • Jest wrażliwy na sztukę i piękno otaczającego świata.
 • Jest ciekawy świata, dąży do pogłębiania wiedzy, rozwija swoje pasje, zainteresowania, talenty.

Baza materialna przedszkola

Przedszkole Publiczne w Turawie przy ul. Opolskiej 49 mieści się w przedwojennym budynku, adaptowanym na potrzeby przedszkola. Placówka położona jest w pięknej okolicy, bezpośrednio obok lasu oraz Szkoły Podstawowej, daleko od głównej drogi co jest jej dużym atutem. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały, które mogą zapewnić pobyt dla 50 dzieci.

Placówka posiada 2 sale zajęć położone na dwóch piętrach budynku. Do każdej sali przynależy łazienka umiejscowiona bezpośrednio przy sali. Na piętrze znajduje się pomieszczenie które służy do zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych oraz hol, który służy do wyświetlania filmów edukacyjnych, ćwiczeń gimnastycznych, różnego rodzaju zabaw. W przedszkolu funkcjonuje kuchnia przygotowująca smaczne, domowe posiłki. Przed przedszkolem znajduje się niewielki parking.

Dużym atutem przedszkola jest posiadanie ogrodu przedszkolnego usytuowanego po obu stronach budynku.

Właściwa baza dydaktyczna służy tworzeniu sprzyjających warunków pracy, nauki, zabawy, zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Sprzyja to realizacji zamierzonych celów wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

Nauczyciele

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie

Paulo Coelho

O sukcesie placówki decyduje przede wszystkim sprawnie współpracujący ze sobą zespół, na który składa się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz pracownicy obsługi. Wszyscy pracownicy ze sobą współdziałają i tworzą wyjątkowy klimat przedszkola.

Rola nauczyciela

 • Nauczyciele są wsparciem dla wychowanków, zapewniają im podmiotowe traktowanie i dbają o wszechstronny rozwój dzieci.
 • Współpracują ze sobą, dzielą się zdobyta wiedzą, są pogodni i życzliwi.
 • Znają potrzeby i zainteresowania dzieci, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Prowadzą zajęcia z wykorzystaniem atrakcyjnych metod pracy, poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją, doskonalą swoje umiejętności, mają wysokie kwalifikacje.
 • Ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
 • Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę dzięki której dzieci czują się bezpieczne , kochane i akceptowane.

Dziecko w naszym przedszkolu

Tylko dzieci potrafią zatknąć kij w piasku,
uznać, że jest królową i obdarzyć go miłością.
Antoine de Saint Exupery

Procesy zachodzące w przedszkolu

Przedszkole to miejsce gdzie dzieci spędzają większość swojego czasu. Dlatego powinno być miejscem dającym poczucie bezpieczeństwa, wzajemnej akceptacji, inspiracji i odkrywania nowych rzeczy.

Przedszkole przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole podstawowej, dba o wszechstronny rozwój dziecka, wspiera jego indywidualny potencjał rozwojowy. Dba o rozwój poznawczy, językowy, społeczny, emocjonalny i fizyczny dziecka. Promuje zdrowy styl życia, postawy przyjazne przyrodzie. Bardzo ważne jest naturalne otoczenie dziecka, rozwijanie w nim aktywności ruchowej, poznawczej, obserwowanie i eksperymentowanie.

Przedszkole to miejsce gdzie dzieci rozwijają swoje umiejętności społeczne, uczą się współdziałania, rozwiązywania konfliktów, poznają, samodzielnie tworzą i respektują zasady wspólnego funkcjonowania w grupie. Odkrywają swoją indywidualność, rozwijają samodzielność, poznają swoje możliwości, nazywają emocje.

Bardzo ważne jest kształtowanie u dzieci poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, przywiązania do rodziny, społeczności lokalnej. Zamierzamy pielęgnować wartości kulturowe, społeczne, uczyć odróżniania dobra od zła, rozwijać przyjaźń, szacunek, miłość, tolerancję, akceptację, odpowiedzialność do świata przyrody, zwierząt i ludzi.

Podstawową formą aktywności w przedszkolu jest zabawa, która ma ogromny wpływ na rozwój dzieci. Dlatego zamierzamy dołożyć wszelkich starań aby umożliwić dzieciom rozwój zainteresowań, zdolności, umożliwić zdobywanie nowych doświadczeń, sprawności a także wyrównywać różnice edukacyjne poprzez indywidualizację pracy i stosowanie aktywizujących metod pracy, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu rozpoznaje się potrzeby i możliwości dziecka poprzez prowadzenie obserwacji i diagnozy dzieci. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, prowadzona jest praca wspierająca dzieci, praca korekcyjno-kompensacyjna, praca logopedyczna. Programy i projekty realizowane przez nauczycieli są modyfikowane i dostosowywane do potrzeb i możliwości dzieci.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewni realizację podstawy programowej, a także poszerzy ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne takie jak: udział w ogólnopolskich programach, projektach, konkursach, zabawy badawcze, metody aktywizujące, metody oparte na integracji sensorycznej.

Rozwijamy talenty, zainteresowania dzieci m. in. plastyczne, muzyczne, teatralne, językowe, przyrodnicze, matematyczne, dotyczące tradycji lokalnych.

Wspieramy dzieci poprzez:

 • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, życzliwości i akceptacji
 • Indywidualne i podmiotowe traktowania dzieci, budowanie poczucia własnej wartości.
 • Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka, wspierania jego potrzeb i zainteresowań.
 • Kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole podstawowej, w szczególności: umiejętności społeczne, emocjonalne, poznawcze.
 • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i możliwości dziecka.
 • Indywidualizację pracy, wspomaganie dzieci, prace z dzieckiem zdolnym.
 • Rozwijanie samodzielności, aktywności dzieci, swobody w działaniu i wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.
 • Dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, radzenie sobie z porażkami, wzrost samooceny.
 • Stosowanie nowoczesnych metod i form pracy.
 • Diagnozowanie potrzeb, analizowanie osiągnięć dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.
 • Objęcie dzieci pracą psychologiczno-pedagogiczną, jej organizowanie, monitorowanie, dokumentowanie.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez codzienny pobyt na powietrzu bez względu na porę roku, organizowanie zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych na powietrzu, udział w Olimpiadach Sportowych Przedszkolaków, urozmaicone posiłki, zgodne z wymaganiami piramidy żywienia, zdrowe przekąski, prowadzenie przez nauczycieli zajęć kulinarnych.
 • Wdrażanie dzieci do dbania o własne bezpieczeństwo.
 • Kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej: obchody Święta Niepodległości, Święta Flagi.
 • Rozwijanie aktywności twórczej dziecka w trakcie prowadzenia przez nauczycieli warsztatów dla rodziców i dzieci, organizowanie uroczystości przedszkolnych.
 • Bezpośredni kontakt z przyrodą i sztuką poprzez realizację programu „Zabawa sztuką”.
 • Wsparcie motoryki dużej, rozwijanie koordynacji ruchowej, równowagi, wsparcie prawidłowego rozwoju zdolności analizowania i przetwarzania bodźców sensorycznych poprzez zorganizowanie ścieżki sensorycznej w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie talentów dzieci poprzez udział w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich.
 • Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wyrabianie nawyków zdrowotnych, aktywność ruchową, udział w ogólnopolskich programach „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Czyste powietrze Wokół Nas”, organizacji zajęć z I Pomocy Przedmedycznej.
 • Przeprowadzanie zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych.
 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów dla dzieci, przedstawień teatralnych na terenie przedszkola, wycieczek tematycznych, wyjazdów do teatru i filharmonii.

Realizacja tych wszystkich działań ma na celu wspieranie dzieci w drodze do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Współpraca z rodzicami

Rodzice są bardzo ważnym elementem w procesie wychowania i edukacji dzieci, muszą brać w niej aktywny udział i mieć decydujący wpływ na ich rozwój. Są ważnym partnerem dla nauczycieli ponieważ są źródłem wiedzy o dziecku. Między rodzicami, a przedszkolem powinna istnieć pełna współpraca. Aby było to możliwe należy budować wzajemną współpracę, zaufanie i szacunek.

Chcemy aby rodzice byli równorzędnymi partnerami przedszkola, aby współdecydowali i wspierali przedszkole w jego działaniach. Czynnie angażując rodziców w życie przedszkolne chcielibyśmy wspólnie z nimi tworzyć przedszkole otwarte, przyjazne dla dzieci, rodziców, pracowników. Naszym celem jest prawidłowa organizacja systemu przepływu informacji: przedszkole – rodzina, rodzina – przedszkole. Informacje przekazywane powinny być rzetelne, konkretne, dotyczyć tematu sprawy i docierać natychmiast. Ważne jest aby zasady współpracy były jasno ustalone.

Formy współpracy z rodzicami:

 • Organizowanie cyklicznych spotkań z Radą Rodziców, która ściśle współpracuje z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami, a efektami współpracy jest zawsze dobro dziecka.
 • Zebrania ogólne i grupowe organizowane w zależności od potrzeb placówki i rodziców. Na tych zebraniach omawiane są ważne informacje na temat planu pracy na najbliższy rok, przedstawiane są programy i projekty realizowane w danym roku szkolnym, przypominane są regulaminy obowiązujące w przedszkolu, statut przedszkola, osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne dzieci, pomoc przychologiczno-pedagogiczna.
 • Konsultacje indywidualne z wychowawcami, specjalistami, dyrektorem na których omawiane są ważne dla rodziców sprawy, udzielane jest wsparcie i pomoc metodyczna, rodzice informowani są o postępach dziecka.
 • Organizowanie spotkań ze specjalistami, pedagogami, psychologami, logopedą zgodnie z potrzebami rodziców, nauczycieli oraz dzieci.
 • Organizowanie kącików dla rodziców zawierających propozycje wychowawcze, edukacyjne na dany miesiąc, ciekawe artykuły, kalendarz imprez przedszkolnych, ważne informacje na temat funkcjonowania placówki, poprzez tę formę kontaktu rodzice na bieżąco informowani są o zmianach w organizacji przedszkola, aktualnymi zamierzeniami wychowawczo-edukacyjnymi w grupie, mają możliwość obejrzenia prac twórczych swoich dzieci.
 • Prowadzenie strony internetowej przedszkola, zamieszczanie aktualności, artykułów, zdjęć w galerii, aktualnych informacji z życia przedszkola.
 • Użycie komunikatora społecznościowego Whats App jako ścieżki szybkiej komunikacji.
 • Organizowanie zajęć adaptacyjnych dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną których celem jest pokonanie bariery lękowej u dzieci przed przyjściem do przedszkola, przed czymś nowym, nieznanym. Daje możliwość na zapoznanie dzieci z ich salą, ogrodem przedszkolnym, placówką, nauczycielami, dziećmi. Bardzo ważne jest nawiązanie bliskiego kontaktu z wychowawcą, wysłuchanie obaw rodziców, przekazanie informacji na temat dziecka. Spotkania te dają możliwość także zapoznania rodziców z nauczycielami, którzy mogą rozwiać wiele ich obaw na temat przedszkola.
 • Organizowanie zajęć otwartych podczas których rodzice mogą w bezpośredni sposób poznać zadania jakie są realizowane w przedszkolu, poznać formy i metody pracy z ich dziećmi,zobaczyć dziecko na tle grupy rówieśniczej, jego zachowania w stosunku do dzieci, nauczycieli, sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach.
 • Organizowanie warsztatów, festynów, spotkań integracyjnych mających na celu integrację ze środowiskiem rodzinnym. Przebiegają one w miłej, ciepłej atmosferze, pod okiem nauczycieli, którzy prowadzą zabawy metodami aktywnymi. Spotkania te są sposobem spędzenie czasu z własnym dzieckiem, rozwijają poczucie bezpieczeństwa, akceptacji samego siebie, poczucia własnej wartości i odkrywania własnych możliwości. Umożliwiają wzajemne poznanie nauczycieli i rodziców.
 • Organizowanie przy współpracy z rodzicami urodzin dzieci, wycieczek, warsztatów na terenie przedszkola.
 • Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych (Dożynki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Zakończenie roku, Mikołajki, Bal), jest to doskonała forma obserwowania dziecka na tle grupy, spotkania te dostarczają przeżyć zarówno dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom, dzieci prezentują to czego nauczyły się w przedszkolu, wykonują niespodzianki dla swoich gości, pełnią rolę gospodarzy. Rodzice oferują swoją pomoc przygotowując stroje dla dzieci, organizując poczęstunek.
 • Włączanie rodziców w akcje charytatywne, społeczne o charakterze lokalnym i krajowym w których przedszkole bierze udział.
 • Włączanie rodziców do realizacji projektów, programów, konkursów zgodnie z Rocznym Planem Pracy.

Wiem jak ważny jest dobry kontakt z rodzicami i jak duże znaczenie mają codzienne rozmowy, uśmiech, możliwość wzajemnego liczenia na siebie.

Będziemy dążyć do tego, aby rodzice rozumieli, że wszelkie działania podejmowane na terenie przedszkola mają na celu dobro i wszechstronny rozwój ich dzieci. Zamierzamy kontynuować i umacniać wyjątkowy klimat i domową atmosferę naszej placówki, gdzie wszyscy czujemy się potrzebni i ważni.

Współpraca ze środowiskiem

Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest ważnym elementem działalności przedszkola. W najbliższych latach zamierzamy współpracować z z jednostkami i instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci. Nasze działania skierowane będą na współpracę z:

 • Urzędem Gminy w Turawie – udział w imprezach i konkursach organizowanych przez władze Gminy Turawa, zapraszanie przedstawicieli na konkursy i imprezy organizowane w przedszkolu, sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez przedszkole
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – pomoc materialna i finansowa dla dzieci rodzin o najniższych dochodach
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Ozimku – warsztaty, prelekcje dla rodziców, udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, konsultacje dla rodziców, obserwacje dzieci, przeprowadzanie badań psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, wydawanie opinii do dalszej pracy z dzieckiem
 • Sanepidem – realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”, udział w konkursach
 • Biblioteką Publiczną w Turawie – zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników biblioteki, wypożyczanie książek, udział w konkursach plastycznych organizowanych przez pracowników biblioteki, oglądanie przedstawień teatralnych na terenie biblioteki
 • Nadleśnictwem Turawa – organizowanie prelekcji, warsztatów, wycieczek do Ogrodu Edukacyjnego, do lasu, akcja sadzenia drzew, spotkania z leśnikami na terenie przedszkola
 • Kołem Łowieckim – zbieranie karmy dla zwierzyny leśnej
 • Szkołą Podstawową w Turawie – nawiązanie stałej współpracy z nauczycielami klas pierwszych, wspólne organizowanie imprez integracyjnych, zwiedzanie szkoły, odwiedzanie przedszkola
 • Przedszkolami z terenu Gminy Turawa – udział w konkursach – promowanie talentów dzieci, Olimpiadzie Przedszkolaków – rozwijanie sprawności ruchowej dzieci, zdrowej rywalizacji oraz zamiłowania do aktywnego stylu życia, udział nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, zajęciach otwartych, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem
 • Komisariatem Policji w Ozimku – poznanie specyfiki pracy policjantów, pogadanki na terenie przedszkola, udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci, bezpiecznego poruszania się po ulicy, kontaktu z obcym, kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami autokarem.
 • Strażą Pożarną – poznanie pracy strażaka, udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa, udział w festynach dla dzieci, wycieczki do straży.
 • Teatrem Lalek w Opolu – nawiązanie stałej współpracy, uczestniczenie w warsztatach i przedstawieniach teatralnych.
 • Schroniskiem dla zwierząt bezdomnych – zbieranie karmy, uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.
 • Szlachetna Paczka – nawiązanie współpracy z jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce.

Promocja

Ważnym aspektem jest promocja działań przedszkola w środowisku lokalnym. To praca całej kadry przedszkola składa się na jego jakość i rozpoznawalność. Zadbamy o to, aby formy promocji były wciąż doskonalone, dostosowywane do nowych potrzeb placówki.

Zamierzamy:

 • Kontynuować imprezy i działania promocyjne.
 • Kreować wizerunek przedszkola poprzez atrakcyjną aranżację otoczenia, dbać o estetykę pomieszczeń, sal przedszkolnych, profesjonalizm i zaangażowanie moje – jako dyrektora, kadry pedagogicznej, pracowników obsługi.
 • Promować talenty, umiejętności dzieci poprzez udział w zewnętrznych konkursach, przeglądach.
 • Promować osiągnięcia dzieci w lokalnych mediach.
 • Aktualizować stronę internetową przedszkola, tak aby rodzice mieli dostęp do bieżących informacji.

Nasze przedszkole to miejsce, które stwarza każdemu dziecku najlepsze warunki do rozwoju i wyposaża je w wiarę we własne możliwości, samoakceptację, aktywność, kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Opracowała

Aleksandra Calicka

dyrektor Przedszkola Publicznego w Turawie