Pomiń nawigację

Organizacja Przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców. Przerwa wakacyjna trwa 1 miesiąc (lipiec bądź sierpień).
 2. W okresie przerw, dyrektor przedszkola może zmniejszyć liczbę oddziałów lub zapewnić opiekę dzieciom rodziców pracujących, w innym przedszkolu dyżurującym na terenie gminy.
 3. Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do godz.16:30.
 4. Dzieci uczęszczające do placówki są zgrupowane w dwóch oddziałach wg tego samego lub zbliżonego wieku.
 5. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor. W przypadku liczby dzieci przekraczającej ilość miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.
 6. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa sie według harmonogramu rekrutacji ustalonego przez organ prowadzący.
 7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia.
 8. Przedszkole realizuje podstawę programową na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Obowiązki Rodziców

 1. Rodzice zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczania opłaty za wyżywienie i opłaty za świadczenia w zakresie ponad ustalone podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
 2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub osobę upoważnioną przez nich, zapewiającą pełne bezpieczeństwo.
 3. Rodzice winni brać żywy i czynny udział w życiu przedszkola oraz dla pełnej realizacji celów statutowych winni współpracować z gronem pedagogicznym.
 4. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno uczęszczać regularnie.
 5. Dziecko uczęszczajace do przedszkola powinno posiadać:
  • obuwie zmienne, kalosze,
  • pościel, piżamę - dzieci leżakujące,
  • strój gimnastyczny - dzieci z grupy starszej.

Prawa Rodziców

 1. Ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola uchwala zasady tworzenia Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 3. W celu wspierania działalności stautowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 4. Rodzice mają prawo do:
  • znajomości zadań wynikajacych z planu miesięcznego i rocznego planu pracy,
  • uzyskania rzetelnej informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,
  • możliwości wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi nadzorujacemu opinii na temat pracy przedszkola.