Pomiń nawigację

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Turawie na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.)


I. TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
 2. Regulamin rekrutacji stosuje się, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc w przedszkolu.
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Turawa.
 4. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. Dziecku w wieku 3 - 5 lat Gmina zapewnia prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 6. Rekrutacja dzieci na następny rok szkolny trwa od 26 lutego 2024r. Potwierdzenie kontynuacji uczęszczania do przedszkola rozpoczyna się 26.02.2024r. Szczegółowy harmonogram naboru dzieci do przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Rodzice zgłaszają dziecko do przedszkola wypełniając druki:
  - WNIOSEK PODSTAWOWY O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W TURAWIE (dzieci nowe),
  - DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W TURAWIE (dzieci już uczęszczające do przedszkola).
 8. Rodzice do wniosku dołączają dokumenty:
  - potwierdzające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  - potwierdzające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  - potwierdzające objęcie dziecka pieczą zastępczą,
  - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  - oświadczenie o rodzinie wielodzietnej.
  oraz zaświadczenia wymagane w II etapie rekrutacji (kryteria dodatkowe)
 9. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 10. Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje poprzez wywieszenie w przedszkolu list dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola.
 11. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Wniosek składa się w placówce najbardziej preferowanej.
 12. Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne.


II. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria podstawowe mające jednakową wartość:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe uchwalone przez Radę Gminy Turawa (Uchwała nr XVIII/95/2020 z dnia 6 kwietnia 2020r.)
  Kryteria dodatkowe:
  1. Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego, zamieszkały na terenie gminy Turawa;
   Załącznik: Decyzja dyrektora szkoły o odroczeniu przez dziecko obowiązku szkolnego.
  2. Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/uczącego się/studiującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje kandydata.
   Załącznik: Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki/studiów lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
  3. Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu
   Załącznik: Zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym rodzice/opiekunowie prawni kandydata złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo.
  4. Kandydat, który uczestniczył w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku jako pierwsze na liście i nie zostało przyjęte do przedszkola i w ubiegłym roku kończyło co najmniej 3 lata.
   Załącznik: Zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym kandydat nie został przyjęty w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.
  5. Kandydat, którego rodzice wskazali Gminę Turawa, jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych.
   Załącznik: Kopia I strony PIT (zeznania podatkowego za rok poprzedzający rekrutację) opatrzonego prezentą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub urzędowe potwierdzenie odbioru wydane przez elektroniczną podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania.
  6. Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
   Załącznik: Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.


III. ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola wraz z podaniem uzyskanej przez kandydatów liczby punktów lub informacji o liczbie wolnych miejsc.
 2. Sporządzenie listy o której mowa w ust.1 i podanie jej do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 3. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust.1 i 2 jest określony w formie adnotacji urzędowej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 4. Rodzice kandydatów, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole - uzyskają informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

IV. ZADANIA DYREKTORA

 1. Powołanie komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie przewodniczącego komisji.
 2. Wywieszenie ogłoszenia o rekrutacji, harmonogramu rekrutacji i niniejszego regulaminu.
 3. Wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszeń do przedszkola.
 4. Sprawdzenie kompletności wniosków pod względem formalnym i rzeczowym.
 5. Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

V. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Kierowanie pracami komisji zgodnie z przepisami prawa i postępowaniami niniejszego regulaminu.
 2. Zapoznanie komisji z wykazem wolnych miejsc organizacyjnych w placówce.
 3. Zapoznanie komisji z wykazem zgłoszeń dzieci do przedszkola.
 4. Zapoznanie komisji z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola.
 5. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez komisję, w tym:
  1. protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania,
  2. złożenia podpisów w protokole przez członków komisji,
  3. sporządzenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc,
  4. ustalenie daty podania do publicznej wiadomości listy opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej


VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola (Art. 158 ust.6 Prawo Oświatowe)
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola (Art. 158 ust. 7 Prawo Oświatowe)
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. (Art. 158 ust. 8 Prawo Oświatowe)
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do Sądu Administracyjnego. (Art. 158 ust.9 prawo Oświatowe).
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające (art. 161 ust.1 Prawo Oświatowe).
 6. Postępowanie uzupełniające powinno się zakończyć 25 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.
Załącznik nr 1 Terminy postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Turawie na rok szkolny 2024/2025
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r. nie dotyczy
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r. od 03.06.2024 r. do 10.06.2024 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy Prawo Oświatowe. do 11.03.2024 r. do 13.06.2024 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 18.03.2024 r.
do godz. 15:00
14.06.2024 r.
do godz. 15:00
5. Potwierdzenie przez rodziców kandydatów, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. od 21.03.2024 r.
do 27.03.2024 r.
do godz. 15.00
od 17.06. 2024 r.
do 21.06.2024 r.
do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych. 29.03.2024 r.
do godz.15:00
24.06.2024 r.
do godz. 15:00
7. Pisemne poinformowanie rodziców kandydatów nieprzyjętych o wyznaczonym przez organ prowadzący, przedszkolu/oddziale przedszkolnym. do 15.04.2024 r. nie dotyczy
8. Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydatów do wskazanego przez Wójta Gminy Turawa przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. od 15.04.2024 r. do 26.04.2024 r.
do godziny 15:00
nie dotyczy
9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do wyznaczonego przedszkola/oddziału przedszkolnego. 06.05.2024 r. nie dotyczy