Pomiń nawigację

Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola

 1. Dzieci są przyprowadzane do placówki przez rodziców, opiekunów, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi.
 3. W godzinach od 6:30 do 8:00 rodzice przyprowadzają dzieci do sali zbiorczej. Punktualnie od godziny 8:00 czynne są dwa oddziały. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.
 4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty - czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 5. Rodzice zobowiązani są przyprowadzić do placówki dzieci zdrowe i czyste.
 6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 7. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do placówki.
 8. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
 9. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego zakończenie leczenia.

Procedura odbierania dziecka z placówki

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji placówki. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną osobę.
 3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z placówki z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub - w przypadku jego nieobecności - nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez tę osobę dowodu osobistego - nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 5. W przypadku telefonicznej prośby rodzica - upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację.
 6. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z placówki. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
 7. Placówka może odmówić wydania dziecka, w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy agresywne zachowanie. W takim przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.
 8. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Procedura postępowania z chorym dzieckiem w przedszkolu.

 1. Do przedszkola uczęszczają wyłącznie zdrowe dzieci.
 2. W placówce nie stosuje się żadnych zabiegów medycznych wobec wychowanków oraz nie podaje się leków ze względu na brak profesjonalnej opieki medycznej.
 3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie dyrektora placówki lub nauczyciela, a po każdej chorobie zakaźnej przedkłada się zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do placówki.
 4. Dyrektor przedszkola umieszcza informację o zachorowaniu dziecka na chorobę zakaźną na tablicy ogłoszeń.
 5. Gdy dziecko jest chore i musi poczekać na odbiór przez rodzica w przedszkolu, należy przede wszystkim powiadomić rodziców o stanie zdrowia i konieczności jak najszybszego odebrania dziecka z placówki.
 6. Zanim pojawią się rodzice, należy w przedszkolu:
  • zapewnić dziecku zainteresowanie,
  • w miarę możliwości zapewnić izolację od pozostałych dzieci,
  • umożliwić położenie się na leżaku i przykrycie, gdy dziecko komunikuje taką potrzebę,
  • zapewnić możliwość napicia się świeżej wody, herbaty.

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 1. W placówce skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora.
 2. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania placówki z zachowaniem drogi służbowej: nauczyciel - dyrektor - organ prowadzący.
 3. Miejscem przyjmowania wniosków i skarg jest kancelaria dyrektora przedszkola.
 4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki i czwartki od godz. 10:00-12:00.
 5. Na tablicy ogłoszeń dla rodziców umieszczona jest informacja dotycząca terminu i czasu przyjmowania skarg i wniosków.
 6. Skargi, wnioski mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie do protokołu.
 7. Pracownik placówki, który otrzymał skargę dotyczącą działalności, jest zobowiązany przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.
 8. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 9. Kwalifikowania spraw jako skargi i wnioski dokonuje dyrektor.
 10. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisana jest do rejestru skarg i wniosków.
 11. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienie lub uzupełnienie.
 12. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji placówki, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, albo zwrócić mu sprawę, wskazując właściwy organ, a kopię pisemną zostawić w dokumentacji placówki.
 13. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego.
 14. Skargi i wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostaną bez rozpoznania.

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

Cele procedury:

 1. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych przedszkola.
 2. Wskazanie działań korekcyjno - kompensacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych.
 3. Zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych.
 4. Eliminowanie u dzieci negatywnego obrazu samego siebie.
 5. Stworzenie poczucia pewności siebie, zapewnienie równowagi emocjonalnej.
 6. Ułatwienie nawiązywania kontaktów z innymi.
 7. Stworzenie warunków zaspokajających potrzebę bezpieczeństwa.
 8. Stworzenie systemu motywacji do zmiany zachowania.
 9. Ustalenie zasad reagowania na zachowania niepożądane.
 10. Wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka.

Postępowanie nauczyciela:

 1. Dokonuje obserwacji wstępnej dziecka i jego diagnozy sytuacji rodzinnej.
 2. Podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji i rozwiązywania problemów dziecka.
 3. Nawiązuje kontakt z rodzicami w celu przekazania informacji o zaistniałym problemie.
 4. Zapoznaje rodziców z planem działań, które podejmuje, jednocześnie zobowiązuje rodziców do współpracy.
 5. Pozyskuje dodatkowe informacje od rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 6. Dokonuje obserwacji dziecka w związku z wprowadzonymi skorelowanymi oddziaływaniami dom - przedszkole.
 7. Współpracuje ze specjalistami podczas obserwacji dziecka - prowadzi konsultacje.
 8. Szczegółowo zapoznaje członków Rady Pedagogicznej z zaistniałym problemem i przedstawia podejmowane działania.
 9. Występuje do rodziców o zgodę na przeprowadzenie badań w poradni psychologiczno - pedagogicznej.
 10. Opracowuje i realizuje program pracy indywidualnej.
 11. W przypadku pojawiających się problemów związanych ze współpracą z rodzicami lub jej brakiem, dyrektor przeprowadza w obecności nauczycieli pracujących w grupie rozmowę z rodzicami i sporządza z tego spotkania notatkę służbową.
 12. Wszelkie sygnały na temat zachowania dziecka kierowane do nauczyciela muszą zostać odnotowane w zeszycie współpracy z rodzicami.
 13. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań specjalistycznych oraz braku jakiejkolwiek współpracy z placówką, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o zgłoszeniu sprawy do sądu rodzinnego.

Procedura postępowania z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi.

Cele procedury:

 1. Wczesne rozpoznanie zaburzeń rozwojowych dziecka i stymulowanie jego rozwoju.
 2. Wnikliwe poznanie sytuacji dziecka i jego rodziny oraz zaprojektowanie pomocy adekwatnej do jego potrzeb.
 3. Podjęcie systematycznego kompleksowego działania na rzecz rozwoju dziecka, w szczególności:
  1. rozwijanie myślenia,
  2. ćwiczenie koncentracji uwagi,
  3. usprawnienie koordynacji wzrokowo - ruchowej,
  4. usprawnienie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo - wzrokowej,
  5. wzbogacenie zasobu słownictwa.
 4. Korygowanie i rozwijanie zaburzonych funkcji.
 5. Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych.
 6. Kompensowanie braków rozwoju psychofizycznego.

Postępowanie nauczyciela:

 1. Dokonuje diagnozy (obserwacji) wstępnej dziecka w trakcie odpowiednio dobranych ćwiczeń i zabaw, poprzez ocenę poziomu sprawności poszczególnych funkcji rozwojowych i umiejętności.
 2. Pogłębia wiedzę o dziecku poprzez poznanie jego środowiska rodzinnego.
 3. Współpracuje ze specjalistami podczas obserwacji dziecka - prowadzi konsultacje.
 4. Nawiązuje kontakt z rodzicami w celu poinformowania o wynikach obserwacji.
 5. Informuje rodziców o możliwościach i rodzaju pomocy dziecku.
 6. Występuje do rodziców o zgodę na przeprowadzenie badań w poradni psychologiczno - pedagogicznej, która wskaże mu kierunki pracy kompensacyjnej z dzieckiem.
 7. Szczegółowo zapoznaje członków Rady Pedagogicznej z zaistniałą sytuacją i przedstawia podejmowane działania.
 8. Na podstawie opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną opracowuje i wdraża program pracy indywidualnej.
 9. Współpracuje z rodzicami.
 10. W przypadku pojawiających się problemów związanych ze współpracą z rodzicami lub jej braku, dyrektor przeprowadza w obecności nauczycieli pracujących w grupie rozmowę z rodzicami i sporządza z tego spotkania notatkę służbową.
 11. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań specjalistycznych oraz braku jakiejkolwiek współpracy z placówką, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o zgłoszeniu do sądu rodzinnego faktu niewydolności wychowawczej rodziny.